İddaa Bayilik Şartları

İddia ülkemizdeki en popüler şans oyunlarından biridir ve Spor Toto Teşkilatı’nın resmi oyunlarındadır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, özellikle dönemin Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın üstün gayretleriyle 17 Nisan 2004 yılında başlattığı yeni oyunu iddaa ile yeni bir döneme de geçiş yapmıştır. Kısa zamanda Türkiye’nin en sevilen şans oyunlarından biri haline gelen iddaa hasılatıyla da teşkilatı zirveye taşımayı başarmıştır. Geçiş sürecinde yaşanan küçük çaptaki olumsuzluklar dışında hızla yükselen bir grafik sergileyen Spor Toto Teşkilatı, tam anlamıyla özlenen kimliğine 2008 yılında kavuşmuştur. 2008 yılı başında üzerinde yoğun bir mesai harcayarak TBMM’den en çabuk geçen “Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Kanunu” ile güçlenen teşkilat, Ağustos ayında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar liderliğinde yaptığı ihale ile de gücünü pekiştirmiştir. Daha önce 11.3’lük pay ile oyunları oynatan İnteltek-İntralot Ortaklığı yapılan ihaleyi 10 yıllığına oranı 1.4’e düşürerek almıştır. Böylece Türk sporunun 10 yılı garanti altına alınırken, yapılan ihaleden Türkiye kazançlı çıkmıştır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın usul ve esaslar dahilinde belirlediği il ve ilçelere kur’a ile bayilik verilir. İddaa bayilerinin karı bayinin elde ettiği toplam hasılatın %9’u ve iddaa ikramiyelerinin de %2’sidir.

Spor bahislerinden hoşlanıyorsanız, girişimci bir ruhunuz varsa ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız iddaa bayisi açabilirsiniz.

 

Bayilik için tamamlanması gereken evraklar

Bayilik şahıs adına kayıtlı ise:

 • Çalışma Ruhsatı örneği ( Belediye’den )
 • Vergi Levhası örneği
 • İşyeri tapusu veya kira mukavelesi
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • İkametgah ilmühaberi
 • Resmi kuruma verilmek üzere sabıka kaydı
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • İmza sirküleri
 • İlgili oda kayıt belgesi
 • İkamet adresine ait son 3 ay içerisinde düzenlenmiş fatura

Bayilik şirket adına kayıtlı ise:

 • Çalışma Ruhsatı örneği ( Belediye’den )
 • Vergi Levhası örneği
 • İşyeri tapusu veya kira mukavelesi
 • Ticaret sicil gazetesi örneği
 • Ortakların ve şirket müdürünün nüfus cüzdan fotokopileri
 • Resmi Kuruma verilmek üzere şirket müdürü ve ortakların sabıka kayıtları
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret odası kayıt belgesi
 • Şirket kaşesi

 

Bayilik verilmesine ilişkin usul ve esaslar

1 – Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur.

Gerçek kişilerin;

Türk vatandaşı olması,

Fiil ehliyetine sahip olması,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,

Vergi dairesine kayıtlı olması,

Sabit ikametgahı olması,

Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması,

Tüzel kişilerin;

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması,

Şahıs şirketlerinde (kollektif şirket, komandit şirket) tüm ortakların, sermaye şirketlerinde (anonim şirket, limited şirket) ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,

Vergi dairesine kayıtlı olması,

Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,

Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

2 – Teşkilat Başkanlığımızın www.sportoto.gov.tr internet adresinde bulunan Bayilik Başvuru Formu’nun eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle (Nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka belgesi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, şirket adına yapılan başvurularda yetki belgesi) birlikte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bayilik Şube Müdürlüğü Büyükesat Mah. Koza Sokak No:34, Çankaya/ANKARA adresine başvurulması ve başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. İnternet, faks, posta, kargo ve benzeri yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bayilik Başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup; bu bilgilerin doğru olmadığının Teşkilat Başkanlığımızca tespit edilmesi halinde ilgilinin başvurusu ve bayilik hakkı Teşkilat tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Başvuru sırasında Bayilik Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esasların başvuru sahibi tarafından imzalanarak kabul edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

3 – Çekiliş heyeti İdare personelinden oluşacak, isteyen başvuru sahipleri kur’a çekilişini izleyebilecektir. Vekil olarak tayin edilen kişiler de dahil olmak üzere başvuru sahibi dışındaki kişilerin kur’a çekilişini izlemelerine izin verilmeyecektir.

4 – Bir yerleşim yeri için İdarece ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş yapılacak ve yedek bayi çekilişi yapılmayacaktır. Kur’aya katılıp bayi olamayan başvuru sahipleri Teşkilat Başkanlığımızca yapılacak diğer kuralara katılmak için tekrar başvuruda bulunmak zorundadır.

5 – Çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanacak ve çekiliş heyeti tarafından imzalanacaktır. Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilecektir.

6 – Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmış hak sayılmayacak ve bayilik hakları iptal edilecektir.

7 – Kendi isteği ile bayilik iptali hariç olmak üzere bayilik yapmakta iken bayilik ruhsatı iptal edilenler başvuruda bulunamaz. Hangi aşamada olursa olsun bu şekilde başvuruda bulunup bayilik hakkı kazananların bayilikleri iptal edilir.

8 – Bu ilanın yapıldığı tarihten önce bayilik için İdaremize yapılmış başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu tarihten önce başvuruları olan gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

9 – Kur’a sonuçları en geç kuranın yapıldığı günü izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Teşkilatın internet adresinde ilan edilecektir.

10 – Bayilik verilecek yerleşim yeri için İdarece ilan edilen sayıda müracaat olması halinde söz konusu yer kuraya dahil edilmeyecek ve ilgilinin gerekli şartları taşıması halinde doğrudan bayilik verilecektir.

11 – Bayilik başvuru bedeli 250,00 TL. tutarında olup, söz konusu bedelin Teşkilat Başkanlığının aşağıda belirtilen banka hesabına başvuru sahibi adına yatırılarak ödeme dekontunun Bayilik Başvuru Formu ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Kura sonucunda bayilik çıkmaması veya herhangi bir nedenle bayilik verilmemesi halinde söz konusu bedel hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

12 – Aynı kura bölgesine başvuru sahibinin eşi, çocukları ve anne-babası müracaat edemez, müracaat edilmesi halinde kuraya dahil edilmeyecektir.

13 – Kura sonucunda bayiliğe hak kazanan adayların Teşkilatça bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on gün) gün içerisinde; 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatını Teşkilat Başkanlığımızın aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, Teşkilat tarafından istenecek tüm belgeleri Teşkilata ibraz etmek ve bayilik sözleşmesini imzalamak zorundadır. Anılan süre içerisinde söz konusu gereklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilik hakkı iptal edilir.

Bayilik Başvuru Formunda bayilik için bildirilen adresin uygun olmaması halinde bayi adayı bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde aynı yerleşim yeri içinde yeni bir adres gösterilebilir. Bu adresin de uygun olmaması halinde yapılacak tebliğden itibaren yine en geç 7 (yedi) gün içinde üçüncü bir adres gösterebilir. Üçüncü adres hakkı tanıyıp tanımama konusunda Teşkilat Başkanlığı mutlak yetkiye sahip olup, bayi adayı için hiçbir şekilde hak teşkil etmez. Söz konusu üçüncü adresin uygun olmaması halinde dördüncü bir adres gösterme hakkı tanınmayacak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilik hakkı iptal edilecektir.

14 – Başvuru sahipleri tarafından bildirilen bayilik adresi ile söz konusu adrese en yakın bayi arasındaki mesafenin en az 250 m. olması zorunludur. Ancak Teşkilat Başkanlığı aşağıda belirtilen hallerde söz konusu mesafe şartını aramayabilir:

 • Mahkeme kararı, valilik, belediye, kaymakamlık ve benzeri yetkili kurumların yazılı talebi veya Teşkilat Başkanlığımızca re’sen yapılan adres değişikliklerinde,
 • Bayiliğin herhangi bir nedenle iptali durumunda iptal edilen adrese veya söz konusu adresin en fazla 50 metre yakınına bayilik için başvurulması durumunda,
 • Bayilik yapılmak istenen yere en yakın bayinin son üç aylık hasılat ortalamasının en az 15.000 TL. olması durumunda.

İbraz edilecek sabıka ve arşiv kaydı belgesinde belgenin Spor Toto Teşkilat Başkanlığına (Resmi Kurum) ibraz edilmek üzere alındığı belirtilecek, söz konusu kaydı ihtiva etmeyen belgeler kabul edilmeyecektir.

Alışveriş Merkezleri ve başka bayilik bulunmayan ilçe merkezleri için açılan kurada bayi olarak belirlenenlerin adres değişikliği yapması mümkün değildir.

Yukarıda belirtilen şartları haiz gerçek ve tüzel kişilerin başvurusuna bir kura numarası verilmek suretiyle kuraya dahil edilir.

 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Büyükesat Mah. Koza Sok. No:34, Çankaya/ANKARA

Tel: (0312) 408 20 00 (PBX)

Dahili: 22 27 – 22 28 – 22 17 – 22 18

Banka Hesap Numaraları:

Başvuru Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-6298675

Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5011

Hasılat Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-9098282

Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5060

Terminal Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numarası

İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.

Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi: 381 9093759

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir