Yeni Bir İşyeri Nasıl Açılır?

Yeni şirketler ve girişimcilik dürtüleri ekonominin ana unsurudur. Yeni işyerlerinin açılması ülke ekonomisine ciddi katkı sağlarken kurulan firmaların yarısı ilk beş yılda başarısız olurlar. Ancak dikkatli hazırlanmış bir iş planı sayesinde yeni kurduğunuz firmanız başarılı ve karlı bir girişim haline gelebilir.

Adımlar

1 – İşinizle ilgili araştırma ve plan yapın. İş planınız iş özetini, güncel piyasa analizini, organizasyon ve yönetim yapısının ana hatlarını, firmanın pazarlama ve satış yönetimi taslağını, ürün yelpazesi tanımını, finansal bilgileri ve fon taleplerini kapsamalıdır.

2 – İşletme destek ve eğitimlerini tamamlayın. Online topluluklara veya bireysel olarak destek gruplarına katılarak fikirleriniz ve sorularınızla ilgili sohbetler yapabilirsiniz. Buna bir akıl hocası bularak tavsiye ve destek almakta da dahildir.

3 – İşyerinizi garanti altına alın. Yeni bir işyeri açarken işyeriniz için uygun bir yer bulmanız çok önemlidir. Müşterilerin kolay ulaşabileceği, rakiplere çok yakın olmayan, yaya trafiğinin yoğun olduğu ve imar mevzuatına uygun bir yer seçmelisiniz. Kira kontratı imzalamadan önce tabela ve yön işaretleri ile ilgili kuralları öğrenin. Ev merkezli bir firmada açabilirsiniz ancak ilgili resmi kurumların yönetmelik ve gerekliliklerini iki kere kontrol etmelisiniz.

4 – Finansman sağlayın. Küçük işletme kredileri, devlet hibeleri ve risk sermayesi yeni bir firma açmak isteyen bireylerin yararlanabileceği finansal fırsatlardandır. Vergiden muaf tahviller devlet tarafından özel işletmelere verilen finansman kaynaklarındandır.

5 – İşletme ruhsatı ve izinler için başvurun. Yeni firma kurmak isteyen girişimcilerin uygun işletme ruhsatı ve izinler için başvurması gerekir. Bağlı bulunduğunuz belediyenin internet sayfasına girerek başvuru formlarına ulaşın. Gerekli belgeleri ilgili kurumlardan aldıktan sonra belediyeye başvuru formunuzla müracaat edin. Ayrıca vergi dairesine başvurarak vergi işlemlerinizi halledin. Sigorta acentesine başvurarak sorumluluk sigortası yaptırmayı unutmayın.

 

İhtiyacınız olanlar

 • İş planı
 • Akıl hocası
 • İş eğitimi ve desteği
 • Lokasyon
 • Mali destek
 • İşletme ruhsatı ve izinler
 • Hukuki yapı
 • Personel

 

İpucu

İşyeri sahipleri firma yapısına bağlı olarak işletmeleri için uygun olan hukuki yapının hangisini olduğunu bilmek isterler. Örneğin şahıs işletmeleri tek kişinin sorumluluğundadır. Tüzel kişiliği olan anonim şirketlerde hissedarlar vardır.

 

Uyarılar

Personel alımı karışık bir yasal süreçtir. Bu nedenle her adımı dikkatli bir şekilde takip ettiğinizden emin olun. Örneğin işe aldığınız her personele sigorta yaptırmanız gerekir.

 

Vergi  dairesinden istenen belgeler

 1. İşe Başlama Bildirim  Formu  doldurulur.
 2. Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 3. İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü.
 4. İkametgah İlmühaberi
 5. İşe Başlama Formu
 6. Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.

 

Belediyeden istenen belgeler

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edilecek olan durumuna uygun beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına yapılacak başvurularda:

 1. Vergi levhası fotokopisi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. İkametgah belgesi (resimli)
 4. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
 5. Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 6. Sicil ilan bedeli dekont örneği
 7. Sicil harç bedeli dekont örneği

 

İşyerlerinde aranan genel şartlar

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,

b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,

Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,

c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,

e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri;  otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,

ı) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,

j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,

k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.

Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir