Atış Poligonu Açma Yönetmelikleri

Ulusal atıcılık sporları vakfına göre atış poligonları hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Her gün yeni bir atış poligonunun açılması da bunun en güzel kanıtı. Atış poligonları müşteri bulmakta hiçbir zaman sıkıntı çekmezler ki bunu da uzun bekleme listelerinden anlayabilirsiniz. Ancak bu işin kolay kısmıdır. Atış poligonunu işletmeye açmadan önce ve açtıktan sonra işletme sahibinin sayısız yönetmeliğe uyması gerekir. Bu yönetmeliklere uyulması işlerin yolunda gitmesine ve üyelerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

 

Yasal mevzuatlar

Tabanca ve tüfek atış poligonları kurmak isteyenler, kurmak istedikleri poligonun veya atış alanının özellikleri ile işletmenin proje ve nerede kurulacağına ilişkin bilgileri içeren başvuru dilekçesi ile İçişleri Bakanlığından ön izin belgesi almak zorundadırlar. Girişimci gerçek kişi ise, nüfus cüzdanının onaylı örneğini, tüzel kişi ise ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanlarının onaylı örneğini başvuru dilekçesine eklemesi gerekir. Ön izin belgesi isteyenin durumunun genel güvenlik bakımından uygun olduğunun Bakanlıkça belirlenmesinden sonra, ilgiliye ön izin belgesi verilir. Tabanca, tüfek atış poligonu kurmak üzere müracaat edenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadırlar.

 

Tabanca atış poligonu kurmak isteyenler;

1 – Poligonun kurulacağı yer belediye hudutları içerisinde ise, bu yerin mülkiyetini gösterir belge veya kira sözleşmesi,

2 – 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,

3 – Kurulması düşünülen tabanca atış poligonunun Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkında genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tasdik olunmuş inşaat planı,

4 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüğünden, poligonun 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne uygun olduğuna dair kurum yazısı,

5 – Poligonun çevreye olumsuz etkisi olup olmadığına dair Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

6 – Poligonun kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca bulunmadığına dair mahalli zabıta tahkikat raporu,

 

Tüfek atış poligonu kurmak isteyenler;

1 – Söz konusu alan veya poligonun belediye hudutları dışında olduğunu gösterir il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş 1/500 veya 1/5000 ölçekli vaziyet planı,

2 – 1/50 ölçekli ve il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce tasdik edilmiş inşaat projesi,

3 – Atış alanını sınırlayan çevre duvarı veya en az 2 metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı, sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı, gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay planı,

4 – 3194 sayılı İmar Kanununun 26’cı maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,

5 – Atış alanının en yakın meskun mahallere uzaklığını gösteren kroki,

6 – Atış alanı veya poligonunun, Uluslararası Atış Birliğinin (U.I.T.), atış poligonları hakkındaki genel ve özel teknik kurallarına uygunluğunu gösteren, il gençlik ve spor müdürlüğünce tasdik edilmiş planı,

7 – Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını gösterir belge,

8 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden, atış alanı veya poligonun 1475 sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olduğuna dair alınacak kurum yazısı,

9 – İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Müsteşarlığından alınacak belge,

10 – İşyerinin kurulmasında genel güvenlik ve asayiş yönünden bir sakınca bulunmadığını gösterir mahalli zabıta tahkikat raporu.

 

Kuruluş izin belgesinin verilmesi

Belirtilen tesisin plan ve projesinin ve işletme özelliğine uygunluğunun il bayındırlık ve iskan müdürlüğünce mahallen yaptırılacak inceleme neticesinde onaylanması şartıyla, Bakanlıkça kuruluş izni verilir. Kuruluş izin belgesi iki yıl için geçerlidir. Kuruluş, zorlayıcı ya da kabul edilebilir nedenlerle gerçekleştirilmezse, bu süre Bakanlıkça en çok bir yıl uzatılabilir. İşyerinin genişletilmesi, yeni tesisler eklenmesi ve diğer değişiklikler için yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden izin belgesi alınması zorunludur.

 

İşletme izni

Kuruluş izin belgesini aldıktan sonra işletme izni almak için aşağıda yazılı belgelerle il valiliğine bir dilekçe ile başvurulur.

1 – Atış poligonunun mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığına ilişkin il bayındırlık ve iskan müdürlüğü raporu,

2 – Belediye ve valilikçe verilen yapı tesis izni,

3 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğünce verilmiş işletme belgesi,

4 – Çevre Müsteşarlığından alınacak, atış poligonunun çevreye ve işletmeye elverişli olduğuna ilişkin belge,

5 – Yangın yönünden gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye kuruluşu raporu,

6 – Atış poligonunun sorumluluğunu yüklenecek mesul müdürün, bu konuda vereceği noterlikçe onaylı taahhütnamesi,

7 – Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış işletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesi.

Dilekçe ve ekleri valilikçe Bakanlığa gönderilir. Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edildiğinde, Bakanlıkça İşletme İzin Belgesi verilir. Verilen İşletme İzin Belgeleri beş yıl için geçerlidir ve her beş yılda bir yenilenebilir.

 

Tesis yönetmelikleri

Tesisiniz farklı atış deneyimlerine göre çeşitlilik gösterebilir. Vereceğiniz hizmetlere göre yönetmeliklerde de farklılık vardır. Atış poligonunuzda ne tür hizmetler vereceğinize karar verin ve ona göre gereklilikleri yerine getirin. Üye olacak atıcıların özelliklerini, üyelik sürelerini ve yenileme parametrelerini belirleyin. Faaliyet günlerini ve saatlerini artı tatil günlerinde açık olup olmayacağınıza karar verin. Ayrıca yaş sınırlamalarına ve güvenlik tedbirlerine uyduğunuzdan emin olun.

Poligonda uyulması gereken güvenlik tedbirleri şunlardır;

1 – Açık atış alanları ve poligonlarının en yakın yerleşim merkezi ve diğer işyerlerinden en az 80 metre uzaklıkta olması gereklidir. Kapalı atış alanı veya poligonları kurulması halinde ise bu uzaklık aranmaz.

2 – Atış poligonu veya atış alanları binaları tek katlı yapılır. Ancak, teknolojinin gerektirdiği hallerde çok katlı da olabilir. Bu durumda duvarlar, tavanlar ve diğer tesisat atış poligonlarının gerektirdiği özellikte olmalıdır.

3 – Bu gibi kuruluşlarda Uluslararası Atış Birliği (U.I.T.) Tüzüğünde o poligon veya atış yeri için gösterilen asgari ölçüler aranır.

4 – Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler ve panjurlar, gerektiğinde ve tehlike anında, bina içerisinde bulunanların kolayca kaçabilmelerini sağlayacak şekilde yapılır.

5 – Atışların yapılacağı mahallerde mermi, fişek ve saçmaların sekmesine sebep olacak hiç bir kolon ve tavan kirişi bulunmaz. Bunların inşaatının yapılmasında, zorunluluk olması halinde sekmeyi önleyecek şekilde önlemler alınır.

6 – Atış salonunda varsa tavan kirişleri ve aydınlatma armatürleri, tavan yüzeyine 20 derece eğimle gelecek şekilde 7 milimetre kalınlığında çelik sac levha ile gizlenir.

8 – Atış ile hedef hattı arasındaki zeminin, merminin sekmesini önleyecek şekilde yapılması zorunludur.

 

Mali düzenlemeler

Atış poligonları bir işletmedir ve bu nedenle finansal konularında ayrı bir bölümde incelenmesi gerekir. Üyelik ücretleri, ödeme günleri ve ödeme şekillerini belirleyin. Örneğin üyelik mali planı sunmayı düşünüyorsanız bunu belirtmelisiniz. İhmal veya ertelemeler gibi durumlara karşı herhangi bir yanlış olmaması adına para cezalarını anlatın. Bir üyenin üyelik kaydını yapmadan önce bütün kuralları bilmesi gerekir. Bu nedenle kendinizi ve diğerlerini korumak için yönetmeliklere bağlı kalın. Mali düzenlemelerle ilgili bilgi vermenin en iyi yolu üyelik başvurularına bu düzenlemeleri de eklemektir.

 

Sosyal düzenlemeler

Sosyal kuralları etkileyecek işlevsel politika ve yönetmelikleri unutmanız problemler yaşamanıza neden olur. Sosyal düzenlemeleriniz üyeler arasındaki anlaşmalık çözümlerinden üyelerin kendileri haricindeki misafirlerini poligona getirilmesine kadar her şeyi kapsar. Atış esnasında üyelerin göz ve kulak korumasının sağlanması gibi güvenlik kuralları oldukça önemlidir. Üyelere silahların temizlenmesi ve sıralanmasıyla ilgili kuralları ayrıntılı bir şekilde anlatın ki işleri bittikten sonra silahları güvence altına almak için neler yapmaları gerektiğini bilsinler.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir