Diyaliz Merkezi Açmak

Sağlık sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcilere özel iş fikirlerini ve yatırım alanlarını araştırmaya devam ediyoruz. Sağlık sektöründe iş kurmanın kazançlı yollarından biri de diyaliz merkezi açmaktır. Ancak başarılı olmak için öncelikli olarak detaylı bir planlama ve pazar araştırması yapmanız gerekmektedir.

Diyaliz merkezleri böbrek yetmezliği yaşayan kişilere diyaliz tedavisi hizmetleri sunar. Obezite ve hipertansiyon böbrek yetmezliğine neden olur. Bu rahatsızlık ülkemizde oldukça yaygındır ve hasta sayısı her geçen yıl artmaktadır.  Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye böbrek hastalıkları açısından dünya ortalamasına göre 28. sırada yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmalara göre, Türkiye’de 60 bin diyaliz hastası bulunmakta olup bu sayının 2023 yılında 150 bine ulaşması beklenmektedir. Diğer kliniklere benzemeyen diyaliz merkezleri nispeten daha az bir sermayeyle açılır, yatırımcılara ve girişimcilere çekici fırsatlar sunar.

 

Diyaliz merkezi açmak için gerekenler

İmar mevzuatı hükümlerine göre yapı kullanma izni almış ve müstakil olarak bu işe ayrılmış bir bina

Muayene masaları

Dijital görüntüleme ekipmanları ve yazılımları

Ultrason makinesi

Diyaliz makineleri

Nefrolog

Hemşire

Tıp teknisyeni

 

Diyaliz merkezi kurmak için adımlar

1 – Böbrek uzmanı olan en az bir nefrolog ile ortak olun. Nefroloji uzmanı hastaların tedavisinden ve diyaliz merkezinin günlük faaliyetlerinden sorumlu olabilir. Nefrolog standart maaş ve sosyal yardımların dışında diyaliz merkezinin kar payından da isteyebilir.

2 – Diyaliz merkezi açmak isteyenler öncelikle Sağlık Bakanlığından yatırım izni alır. Özel merkez başvurularında kurulacak merkezin kapasite durumuna göre ekonomik ve mali yeterliliğinin olduğunu gösteren belgeler, hak sahipliğini başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname, yatırım izninin alındığı tarihten itibaren, bir yıl içinde merkez ruhsatnamesi alarak işletmeye başlayacağına; ayrıca, merkezi açtıktan sonra işletme hakkını bir yıl süreyle başkasına devretmeyeceğine dair taahhütname istenir. İstenilen belgelerle ilgili daha detaylı bilgi almak için Sağlık Bakanlığının diyaliz merkezleri hakkındaki yönetmeliğini dikkatlice incelemelisiniz.

3 – Diyaliz merkezinizi açabilmek için ruhsat almanız gerekir. Yazımızın devamında ruhsat için gerekli belglerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

4 – Personel alın. Merkezlerde bulunması gereken faaliyet iznine esas personel şunlardır:

Mesul müdür: Merkezin tıbbî, idarî ve teknik hizmetleri tabip bir mesul müdür sorumluluğunda yürütülür. Mesul müdür, hemodiyaliz sertifikası sahibi tabipse aynı zamanda merkezin hemodiyaliz sertifikalı tabiplik görevini, nefroloji uzmanı ya da sertifikalı uzman tabip olması halinde ise merkezin mesul müdürlüğü yanında uzmanlık hizmetini de yürütür.

Sertifikalı tabip: Merkezlerde asgari bulunması gerekli sertifikalı tabip sayısı, aktif hemodiyaliz cihazı sayısına göre belirlenir. Merkezinizde kadrolu uzman tabip bulunduracaksanız, uzman tabip sertifikalı tabip görevini de yürütebilir.

Uzman tabip: Hemodiyaliz tedavisi gören her hasta, en az ayda bir kez tercihen nefroloji uzmanı veya sertifikalı uzman tabip tarafından muayene edilerek değerlendirilir, her türlü ilaç ve diyaliz tedavisi düzenlenir. Bir uzman tabip aylık en fazla dörtyüz hemodiyaliz hastası değerlendirebilir.

Tabip dışı sağlık personeli: Merkezlerde diyaliz işlemini uygulayacak; hemodiyaliz uygulaması için üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu diyaliz bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri, sertifikalı hemşire ve sertifikalı acil tıp teknisyeni, periton diyalizi için ise periton diyalizi sertifikalı hemşireler tabip dışı sağlık personeli olarak görevlendirilir. Bu branşların dışında tabip dışı sağlık personeli çalıştırılamaz.

Teknisyen veya tekniker: Merkezde, diyaliz cihazları ve müştemilatı ile su sistemi konusunda en az üç ay süre ile eğitim gördüğüne dair belge veya diplomayı haiz bir teknisyen veya tekniker bulundurulur veya teknik servis ile bakım anlaşması yapılır.

Bir önceki madde de belirtildiği üzere konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Sağlık Bakanlığının internet sayfasını ziyaret edebilir ve yönetmelikler bölümünden ilgili yönetmeliğe ulaşabilirsiniz.

5 – Diyaliz merkezinizi düzenleyin. Merkezlerde aşağıdaki cihazlar, tıbbî donanım, araç ve gereçler bulundurulur;

Hemodiyaliz uygulaması yapacak merkezler için ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan en az on beş hemodiyaliz cihazı ( cihaz arızalarında hastaların mağdur olmalarının önlenmesi açısından bir hemodiyaliz cihazını yedek olarak bulundurur ve merkezlere alınacak ikinci el cihazlar yedi yaşını geçemez ), hemodiyaliz yapılacak merkezlerde hemodiyaliz cihazları için su sistemi, hemodiyaliz yapılacak merkezlerde kullanılan diyaliz cihazı sayısı kadar hareketli hasta yatağı veya koltuğu, periton diyalizi yapılacak merkezler bir adet aletli periton diyalizi cihazı, en az iki adet hasta yatağı veya koltuğu,  taşınabilir monitörlü elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör, ambu ve airway de içeren tam donanımlı acil müdahale kiti, ihtiyaç anında birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen desteği, birisi enfekte hastalar için olmak üzere en az iki adet aspiratör, hasta hassas tartı sistemi, yeterli havalandırma sistemi, hastalar ile ilgili tıbbî kayıtları tutacak bellek kapasitesinde ve internet bağlantısı olan bilgi işlem sistemi, hastane/tıp merkezi bünyesinde bulunmayan merkezler için sterilizasyonun temini, sedye ve tekerlekli sandalye.

Merkez, hastalarına acil durumlarda sodyum ve potasyum seviyesi bakmak için iyonometri cihazı, hastalarına acil durumda hizmet vermek üzere bir ambulans bulundurabilir.

Ayrıca hastalar bekleme alanı, dinlenme odası, depo ve doktor odalarının da düzenlenmesi gerekir.

6 – Fatura yazılımı alın ve yükleyin. Bu yazılımı satın alabileceğiniz bir sürü firma vardır.

 

Diyaliz merkezi açmak için gerekli belgeler

1 – İl sağlık müdürlüklerine Sağlık Bakanlığından alınan yatırım izin belgesi,

Özel merkezler için mesul müdüre ait belgeler

  • Merkezde mesul müdür olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük sözleşmesi,
  • T.C. kimlik numarası beyanı, diploması ve var ise uzmanlık belgesinin veya sertifikasının müdürlük tasdikli birer örneği,
  • Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
  • Tabip odası kayıt belgesi

2 – Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar,

3 – Merkezin kurulacağı binanın yapı kullanma izni belgesi,

4 – Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış olan rapor,

5 – Yönetmelikte belirtilen asgari cihaz, araç ve gereçler için diyaliz merkezinin kullanım hakkı olduğunu gösteren belge ile merkez yetkilisi tarafından onaylanan cihaz listesi,

Kurucu gerçek kişi ise,

T.C. kimlik numarası beyanı; vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği vb. gibi belgelerle başvurmanız gerekir. Başvuru Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinden incelenir ve noksanlıklar var ise, başvuru sahibine yazı ile bildirilir. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise komisyon üyelerinin tamamının iştirakı ile personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden merkez yerinde incelenerek sonuçları bir rapor halinde İl Sağlık Müdürlüğüne sunulur. İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru üzerine gerekli işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen merkezler için merkez sahibi adına, müdürlükçe Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi, mesul müdür adına Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir. Ruhsatnamenin müdürlük tasdikli bir örneği de Sağlık Bakanlığına gönderilir.

Diyaliz merkezi açmanın maliyeti

Diyaliz merkezinizin büyüklüğüne sahip olduğu özelliklere ve lokasyonuna bağlı olarak maliyet 500 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Bu sebeple kesin bir rakam vermek doğru olmayacaktır. Detaylı bir maliyet analizi yaptırmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlık sektöründe iş kurmak istiyorum diyenlere özel kazançlı iş fikirlerini ve yatırım fırsatlarını paylaşmaya devam edeceğiz.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir