5 Adımda Yabancı Dil Kursu Nasıl Açılır?

Yabancı dil kursları okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri aracılığıyla öğrencilere dil öğreten yapılandırılmış ortamlardır.

Yabancı dil kursları iletişim bariyerlerini düşürerek dünyanın bir araya gelmesinde merkezi bir rol oynar. Şu anda dünya genelinde 6,000’den fazla dil konuşulduğu tahmin ediliyor.

Yeterli isteğiniz, eğitim merakınız ve kültürel değişimi teşvik etme arzunuz varsa yabancı dil kursu açmak sizin için oldukça tatmin bir girişim olacaktır.


Yabancı dil kursu açmak için adımlar

1 – Hedef kitlenizi belirleyin

Yabancı dil kursu açmanın ilk adımı kursunuza çekmek istediğiniz dil öğrencilerinin türüne karar vermektir. Yetişkinleri mi çocukları mı hedefleyeceğinize karar vermelisiniz. Çocukları hedeflemeyi düşünüyorsanız çocukların güvenliğini ve sağlık koşullarını da hesaba katmanız gerekir. Yetişkinleri hedeflemeyi düşünüyorsanız çalışan profesyonellere mi, boş vakti olanlara mı yoksa ikisine birden mi hizmet vereceğinize karar vermeniz gerekir.

Mutlaka okuyun: Hedef Kitle Nedir? Nasıl Belirlenir?


2 – Dil kursunuzun yerine karar verin

Hedef kitlenizi belirledikten sonra dil kursunuzu açabileceğiniz potansiyel yerleri araştırın. Yerleri değerlendirirken hedef kitlenize yakın ve ulaşılabilir olmalarını dikkate alın.  Dil kursunuzu rakiplerinizin yakınlarında mı yoksa hiçbir dil kursunun olmadığı bir yerde mi açacağınıza karar verin. Toplu taşıma imkanının olup olmadığını da hesaba katın.

Mutlaka okuyun: İşiniz İçin Yer Seçimi Nasıl Yapılır?


3 – Eğitim malzemelerini ve diğer araçları satın alın

Beyaz tahtalar, tahta kalemleri, ders kitapları, projektörler ve diğer multimedya ekipmanları gibi öğretim araçlarını alın. Dil kursunuzun bir bölümünü öğrencilerin öğretmen deneyimi olmadan öz yönetimli öğrenme yönteminden faydalanabilecekleri bir multimedya merkezi haline getirin. Multimedya merkezi öğretilenleri pekiştiren ve meşgul öğrencilere daha kısa sürede öğrenme fırsatı sunan en faydalı araçlardan biridir.


4 – Öğretmenler ve destek personeli bulun

Öğretmenler, muhasebeciler, sekreterler ve resepsiyonistler gibi destek personelinin istihdamıyla ilgili standartlar belirleyin. Yarı zamanlı ve tam zamanlı görevler için sözleşmeler hazırlayın ve maaşlar ve ikramiyeler de dahil tazminat biçimine karar verin. Aynı zamanda geri ödeme politikası, sağlık yardımı ve izin süresi gibi diğer finansal konuları da göz önünde bulundurun.

Mutlaka okuyun: Doğru Çalışan Seçimi Nasıl Yapılır?


5 – Resmi bir iş planı hazırlayın

İdari özet ve pazar analizleri, şirket organizasyonu, pazarlama, fonlama ve finans raporu incelemelerinin yer aldığı resmi iş planına kendi fikirlerinizi de ekleyin. Bu süreç pazara nasıl gireceğinizi ve yabancı dil kursunuzun finansmanını nasıl sağlayacağınızı belirlemenize yardımcı olacaktır.

Mutlaka okuyun: Başarılı Bir İş Planı Nasıl Hazırlanır?


Yabancı dil kursu açma şartları

Kurs binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur.


İnceleme Raporları

Madde 110- Özel kurs olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan olanaklar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

d)Kaç kursiyerin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti,

gibi kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.


Yerleşim Plânı

Madde 111- Özel kurslarda Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en çok 35×50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.


Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 112- Özel kurslarda derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.


Derslik Kapıları

Madde 113- Özel kurslarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm ‘dir.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılabilir.


Kurum Kapıları

Madde 114- Özel kurslarda giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.


Merdivenler

Madde 115- Özel kurs olarak kullanılacak binanın merdivenleri kursiyerlerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.


Derslik İçi Ölçüler

Madde 116- Özel kursların dersliklerinde, ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m’den az olamaz.


Dersliklerde Kursiyer Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 117- Özel kurs dersliklerinde kursiyer başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz.


Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 118- Özel kurs olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuvar, uygulama dersliği işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel kurs olarak kullanılacak binanın tavan yüksekliği o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz.


Uygulama Dersliklerinin Kullanım Alanı

Madde 119- Özel kurslardaki uygulama dersliklerinde kursiyer başına düşen kullanım alanı;

a)Yabancı dil kursları dil laboratuvarlarında alan kursiyer başına 2 m² olmalıdır.


Koridorlar

Madde 120- Özel kurs binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak  vermelidir.


Aydınlık Düzeyleri

Madde 121- Özel kurslarda aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Dersliklerde 250 lüx,

2-Uygulama dersliği, işlik laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim birimlerinde 300 lüx,

3-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx seviyesinde aydınlanma sağlanmalıdır.


Yabancı dil kurslarında bulunması gereken bölümler

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az  8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2  yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır.

5-Laboratuvar: (kursun özelliğine göre)

Yabancı dil kurslarında dil laboratuvarı isteğe bağlı düzenlenebilir.

6-Derslik: En az  20 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.

 7-Tuvalet:

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

8-Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

9-Teneffüshane: Yönetim odaları ve derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Teneffüshane alanının hesabında; kursiyer X 0,3 m2  değeri esas alınır. Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm olabileceği gibi birbiriyle bağlantılı ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

10-Kitaplık

11-Kantin (İsteğe bağlı) bulunur.

Kursiyer kontenjanı 250 veya daha fazla olan kurslarda ayrıca:

12-Müdür yardımcısı odası: En az 10m2 olmalıdır.

13-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır.

(Büro hizmetleri odasından ayrı)

14-Depo

15-Yardımcı hizmetliler odası bulunur.


Yabancı dil kursu açmak için gerekli belgeler

1 – Form dilekçe (ek-1)

2 – TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan

3 – Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği

4 – Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği

5 – Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı

6 – Öğretim Programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı

7 – Bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si

8 – Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan

9 – Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği, kira ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylı örneği veya aslı

10 – Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor

11 – Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor

12 – Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik rapor

Dipnot: Yabancı dil kursu açmak için gerekli şartlar ve belgeler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir.


İhtiyacınız olanlar

  • İş planı
  • Sermaye
  • Sınıf alanı
  • Öğretmenler
  • Öğrenim araçları

Dilerseniz sektörde kendini kanıtlamış bir firmanın bayiliğini alarak da dil kursu açabilirsiniz. Bu biraz daha maliyetli olsa da bilindik bir markanın kanatları altında işiniz daha güvenli ve daha kazançlı olacaktır.

Avatar

Yazar : iş kurmak

Bir yanıt yazın

Avatar

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir